Новини Закарпаття, № 13 (261), 1 лютого 1992 . 

012_

ЗАКОН  УКРАЇНИ (ПРОЕКТ)

«ПРО СПЕЦІАЛЬНУ САМОВРЯДНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ТЕРИТОРІЮ ЗАКАРПАТТЯ»

Як відомо, на обласному референдумі 1 грудня 1991 р. 546450 чол. (78 про­центів) дорослого населення області висловилося за надання Закарпаттю ста­тусу спеціальної самоврядної адміністративної території у складі незалежної України.

Враховуючи волевиявлення переважної більшості населення краю, облви­конком створив робочу комісію для розробки статусу Закарпаття як спеціаль­ної самоврядної адміністративної території. Нижче публікуємо текст проекту Закону України «Про спеціальну самоврядну адміністративну територію За­карпаття».

Враховуючи історичні, економічні, етно-національні, культурні та географічні особливості Закарпаття,

виходячи з Конституції України, Закону «Про місцеві Ради народних депутатів України та місцеве само­врядування», Декларації прав національних меншин,

грунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права,

цим Законом Верховна Рада України визначає засади спеціального самоврядування на території Закар­паття згідно з волевиявленням його населення на референдумі 1 грудня 1991 року.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

СТАТТЯ 1. Спеціальна самоврядна адміністративна територія Закарпаття

Спеціальна самоврядна адміні­стративна територія Закарпаття (Закарпаття) є особливим суб’єктом адміністративно-територіального устрою України.

СТАТТЯ 2. Конституційноправо­вий статус Закарпаття

Статус  Закарпаття визначається Конституцією України, цим Законом, Статутом та іншими норматив­ними актами Закарпаття.

СТАТТЯ 3. Принципи спеціаль. ного адміністративного самовряду­вання

Статус спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття грунтується на таких принципах:

 • недоторканості і неподільності території Закарпаття як невід’ємної складової частини України;
 • невходження Закарпаття до складу будь – яких інших державних та адміністративно . територіальних утворень;
 • гарантування прав і свобод особи;
 • національно-територіального та культурного самоврядування;
 • господарсько – економічної самостійності і права вибору форм її реалізації, самофінансування;
 • розмежування компетенції загальнодержавних органів та органів влади спеціальної самоврядної адміністративної території, що визначається даним Законом, і відсутності прямої дії актів- виконавчо-розпорядчих органів влади держави на території Закарпаття.

СТАТТЯ 4. Адміністративно-територіальний устрій Закарпаття

Визначення адміністративно-територіального устрою Закарпаття є компетенція його влади. В місцях компактного проживання національних груп з волевиявлення більшості громадян даної місцевості утворюються відповідні національні адміністративно-територіальні одиниці.

СТАТТЯ 5. Представництво Закарпаття у Верховній Раді України

Представництво у Верховній Раді України здійснюється у відповідності із законодавством України.

СТАТТЯ 6. Мови Закарпаття

Нарівні з державною мовою використовуються мови національних груп населення.

Порядок їх використання визначається органами державної влади Закарпаття.

СТАТТЯ 7. Символіка

Закарпаття має власну символіку, яка використовується поряд із державною.

РОЗДІЛ II

ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВА ОСНОВИ {СПЕЦІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКАРПАТТЯ

СТАТТЯ 8. Відносини власності

Виключне право володіння, користування та розпорядження землею і її надрами, лісами, водами, рослинним і тваринним світом належить населенню, що проживає на території Закарпаття, і від його імені здійснюється органами державної влади Закарпаття.         ‘

До власності населення Закарпаття належить також виробничий потенціал промисловості, будівництва, сільського господарства, рекреації, туризму, транспорту, зв’язку, побутового обслуговування та інших галузей, які знаходяться на його території.

В спеціальній самоврядній адміністративній території Закарпаття є об’єкти загальнодержавної (республіканської) власності, які забезпечують реалізацію виключної компетенції держави.

Порядок і строки переведення загальнодержавної власності у власність населення Закарпаття визначаються на основі договорів з відповідними суб’єктами привласнення.

В спеціальній самоврядній території функціонують різні форми власності, передбачені законодавством України.

Усім суб’єктам власності забезпечуються рівні права.

Встановлюється приватна власність на землю. Не допускається продаж землі іноземним юридичним та фізичним особам.

СТАТТЯ 9. Принципи економічної І фінансової життєдіяльності

В спеціальній самоврядній адміністративній території Закарпаття господарська діяльність здійснюється за принципами:

 • гарантування власності на майно, вироблену продукцію, на вільний вибір партнерів, здійснення експортно-імпортних операцій, самостійне використання прибутку (доходу);
 • створення рівних можливостей для розвитку всіх видів підприємницької діяльності, що базуються на різних формах власності;
 • договірні відносини оподаткування, пільг, кредитів, квот, ліцензій, дотацій;
 • невтручання органів державної влади у господарсько-комерційну діяльність господарюючих суб’єктів;
 • надання інвесторам правових та економічних гарантій від націоналізації належного їм майна.

Фінансова життєдіяльність Закарпаття здійснюється за принципом самофінансування.

СТАТТЯ 10. Бюджетна система

Бюджетна система Закарпаття є структурною частиною бюджетної системи України. Відносини між ними визначаються договорами відповідних органів державної влади.

Доходна частина бюджетів Закарпаття формується за рахунок оподат­кування валового доходу суб’єктів економічної діяльності, а також відрахувань від акцизного податку на деякі товари, від платежів за розміщення їнфраструктурних комунікацій та користування ними, податку на монопольне становище, плати за використання ресурсів та інших зборів, що визначаються органами державної влади Закарпаття.

Умови оподаткування інвестицій, реінвестицій визначаються на договірних засадах органами державної влади Закарпаття.

Порядок формування доходної та видаткової частин бюджетів, резервного фонду для надання субвенцій адміністративно-територіальним одиницям, встановлюється органами державної влади Закарпаття.

Закарпаття користується правом бюджетних канікул та бюджетного кредиту.

СТАТТЯ 11. Фінансові і кредит, ні відносини

Фінансово-кредитна система Закарпаття є структурною частиною фінансово-кредитної системи України.

Основним структурним підрозділом фінансово-кредитної системи є територіальне відділення Національного банку України або один із визначених Національним банком України комерційних банків.

Комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам самоврядної території надаються права:

 • відкривати банківські рахунки українським та іноземним юридичним і фізичним особам для здійснення операцій в національній та в іноземній валюті;
 • здійснювати кореспондентські відносини з іноземними банками;
 • здійснювати операції по акумулюванню і розміщенню іноземних валют;
 • створювати спільні з іноземними партнерами банківські установи;
 • акредитувати представництва і філіали іноземних банків та інших фінансових структур;
 • створювати валютні і фондові біржі з правом проведення валютних аукціонів.

Органи державної влади Закар­паття можуть створювати застав­ні фонди кредитних ресурсів.

СТАТТЯ 12. Зовнішньоекономічна діяльність і митні відносини

Зовнішньоекономічна діяльність та митні відносини в спеціальній самоврядній адміністративній території Закарпаття регулюються діючим законодавством України та цим Законом.

РОЗДІЛ III

РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВИ І СПЕЦІАЛЬНОЇ САМОВРЯДНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ

 

СТАТТЯ 13. Компетенція держави в спеціальній самоврядній адміністративній території

Компетенція держави в спеціальній самоврядній адміністративній території Закарпаття визначається Конституцією та законодавством України з особливостями, передбаченими цим Законом.

СТАТТЯ 14. Спільна компетенція держави і спеціальної самоврядної адміністративної території

Спільною компетенцією держави і спеціальної самоврядної адміністративної території є:

 • прогнозування і програмування соціально-економічної та науково-технічної діяльності;
 • регулювання підприємницької діяльності;
 • регулювання трудових відносин, підготовка і перепідготовка кадрів;
 • регулювання зовнішньоекономічної діяльності та організація митного контролю;
 • функціонування енергетики, транспорту і зв’язку;
 • охорона навколишнього середовища;
 • соціальне забезпечення;
 • охорона здоров’я, освіта, культура;
 • охорона громадського порядку;
 • статистика;
 • охорона пам’яток природи, історії і культури.

СТАТТЯ 15. Загальна компетенція спеціальної самоврядної адмі. ністратнвної території

Спеціальна самоврядна адміністративна територія Закарпаття правомочна розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені до її компетенції цим Законом та іншими правовими актами.

СТАТТЯ 16. Компетенція в адмі.. ністратнвно . політичній сфері

Компетенцією спеціальної самоврядної адміністративної території в адміністративно-політичній сфері є:

 • прийняття Статуту спеціальної самоврядної адміністративної території, інших нормативних актів, які не суперечать цьому Закону;
 • визначення системи органів (інститутів) спеціального самоврядування та їх створення;
 • визначення адміністративно-територіального устрою, утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення та зміна кордонів між ними, визначення категорії і підпорядкованості населених пунктів, їх найменування і перейменування;
 • визначення правового статусу і порядку утворення національних адміністративно-територіаль­них одиниць;
 • проведення місцевих референдумів з будь-яких питань, крім зміни конституційного ладу і державного кордону;
 • проведення перепису населення спеціальної самоврядної адміністративної території;
 • визначення статусу господарських та громадських об’єднань, діяльність яких поширюється на територію;
 • формування муніципальної поліції;
 • використання ресурсів, потенціалу підприємств, організацій та установ в екстремальних ситуаціях для відвернення і ліквідації їх наслідків, залучення громадян для роботи по їх ліквідації, запровадження карантину і проведення інших необхідних заходів;
 • зупинення дії актів органів державного управління, організацій і установ, незалежно від їх підпорядкованості, а також нижчестоящих органів державної влади та виконавчих органів, які суперечать закону, порушують права та законні інтереси громадян до їх розгляду в судовому порядку;
 • погодження та висунення кандидатур на призначення і заміну керівників державних відомств і установ відповідних рівнів незалежно від їх підпорядкування.

СТАТТЯ 17. Компетенція в сфері економіки та фінансів

Компетенцією спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття в сфері економіки та фінансів є:

 • володіння, користування та розпорядження всіма природними ресурсами та виробничим потенціалом;
 • створення або перетворення суб’єктів економічних відносин, надання дозволу на користування ними виробничими ресурсами;
 • встановлення порядку та розмірів оподаткування суб’єктів господарської діяльності;
 • визначення порядку формування, величини спрямованості і виконання бюджету з урахуванням частки на загальнодержавні видатки;
 • забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку території;
 • створення комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, надання їм прав, передбачених цим Законом, отримання і видача кредитів, випуск акцій, інших цінних паперів, створення заставного та інших фондів, видача концесій;
 • встановлення граничних розмірів плати за користування природними ресурсами, забруднення середовища і розміщення відходів;
 • встановлення місцевих зборів за видобування корисних копалин, використання мінеральних і термальних вод, користування курортами;
 • встановлення системи квот та здійснення ліцензування на експортно-імпортну продукцію, регулювання бартерних обмінів;
 • встановлення для громадян України та іноземних громадян, які направляються в Закарпаття через державний кордон, порядку в’їзду та тимчасового перебування на його території;
 • регулювання митного режиму для суб’єктів господарських відносин спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття.

СТАТТЯ 18. Компетенція в соціальній і культурній сферах

Компетенцією спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття в соціальній і культурній сферах є:

 • здійснення спеціальних захо­дів по соціальному захисту населення, передусім малозабезпечених верств, встановлення дотацій у зв’язку з підвищенням цін, пільг та безпосередньої матеріальної допомоги;
 • реалізація регіональних програм розвитку соціальної інфраструктури;
 • здійснення заходів, спрямованих на відтворення і збереження етно-національного та культурного середовища;
 • регулювання міграцій населення;
 • здійснення заходів по охороні здоров’я та соціальному, захисту пенсіонерів, материнства, дитинства;
 • визначення порядку користування мовами національних груп;
 • державний захист культур національних та етнічних груп, забезпечення умов для роботи установ освіти, культури та засобів масової інформації на мовах національних груп, діяльності національно-культурних об’єднань;
 • забезпечення рівноправності релігійних конфесій;
 • розвиток туризму і відпочин­ку, в тому числі іноземного і санаторно-курортного оздоровлення.

СТАТТЯ 19. Компетенція в сфері забезпечення екологічної безлеки

Компетенцією спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття в сфері забезпечення екологічної безпеки є;

 • вироблення екологічної політики, спрямованої на збереження оточуючого середовища, охорону, раціональне використання і віднов­лення природних ресурсів, збере­ження генетичного фонду природи та населення;
 • визначення природнозаповідних зон, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних територій та природозахисних об’єктів;
 • оголошення окремих місцево­стей Закарпаття зонами екологічного лиха, підвищеної екологічної небезпеки.

РОЗДІЛ IV

ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКАРПАТТЯ

 СТАТТЯ 20. Система органів спеціального самоврядування

Система органів спеціального самоврядування включає:

 • колегіальні представницькі органи та виконавчі і розпорядчі органи або місцеву адміністрацію;
 • органи територіального громадського самоврядування;
 • збори, сходи, місцеві референдуми та інші форми безпосередньої демократії, передбачені законодавством України.

СТАТТЯ 21. Формування, компетенція та форми діяльності органів спеціального самоврядування

Порядок формування, кількісний склад, компетенція органів спеціального самоврядування і форми їх діяльності визначаються законодавством України з особливостями, передбаченими цим Законом та нормативними актами Закарпаття.

СТАТТЯ 22. Представницькі органи державної влади Закарпаття

Представницьку владу на спеціальній самоврядній території здійснюють Народні Ради.

СТАТТЯ 23. Виконавчі і розпорядчі органи або місцева адміністрація Закарпаття

 Виконавчу і розпорядчу владу в Закарпатті та його адміністративно-територіальних одиницях здійснюють відповідні місцеві адміністрації в особі їх голів:

 • в селах, селищах міського типу, містах—сільських голів (старост) та міських голів (мерів);
 • в районах, округах—районних, окружних голів;
 • в спеціальній самоврядній території — головою адміністрації Закарпаття (крайовим, земським головою, намісником, губернатором).

Голови місцевих адміністрацій обираються безпосередньо населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць таємним голосуванням строком на 5 років.

СТАТТЯ 24. Громадські засади спеціального самоврядування Закарпаття

Органи територіального громадського самоврядування та збори, сходи, місцеві референдуми, об’єднання громадян та інші форми безпосередньої демократії діють на засадах, визначених законодавством України та з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

РОЗДІЛ V

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 25. Правові гарантії спеціального самоврядування Закарпаття

У випадку, коли державна влада спеціальної самоврядної території визнає рішення вищестоящих органів державної влади таким, що суперечить цьому Закону, його дія на самоврядній спеціальній території не поширюється до прийняття рішення Конституційним судом України.

СТАТТЯ 26. Юридичний статус органів спеціального самоврядування

Органи спеціального самоврядування є юридичними особами.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники